fbpx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Uzyskanie porady telefonicznej i mailowej za pośrednictwem Antydepresyjnego Telefonu Zaufania
i strony www.stopdepresji.pl nie wymaga podawania danych osobowych i może odbywać się anonimowo. Podanie danych osobowych przez osobę korzystającą z poradnictwa, powoduje, że Fundacja przetwarza te dane.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Antydepresyjny Telefon Zaufania i stronę www.stopdepresji.pl jest Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zwana dalej „Fundacją”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez e-mail: administracja@zaginieni.pl, telefon: 22 620 16 10 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr.poczt.127, 00-958 Warszawa 66.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z poradnictwa telefonicznego i mailowego za pośrednictwem Antydepresyjnego Telefonu Zaufania i strony www.stopdepresji.pl realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do korzystania
z oferowanego poradnictwa.

Odbiorcy danych

Fundacja nie udostępnia innym odbiorcom danych osobowych osób korzystających z poradnictwa telefonicznego i mailowego za pośrednictwem Antydepresyjnego Telefonu Zaufania i strony www.stopdepresji.pl

Fundacja nie przekazuje do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych danych osobowych osób korzystających z poradnictwa telefonicznego i mailowego za pośrednictwem Antydepresyjnego Telefonu Zaufania i strony www.stopdepresji.pl

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób korzystających z poradnictwa telefonicznego i mailowego za pośrednictwem Antydepresyjnego Telefonu Zaufania i strony www.stopdepresji.pl będą przechowywane przez okres, w którym udzielane jest poradnictwo. 

Prawa osób których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.