fbpx

Regulamin
nieodpłatnych sesji wsparciowych online z psychologiem dla osób do 25 roku życia organizowanych przez Telefon Zaufania Młodych przy Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji LPP. 

§ 1 Organizator nieodpłatnych sesji wsparciowych online z psychologiem

 Organizatorem projektu nieodpłatnych sesji wsparciowych online z psychologiem dla osób do 25 roku życia, zwanego dalej „Projektem”, jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zwana dalej „Fundacją”.

§ 2 Cel Projektu i sposób jego realizacji
 1. Celem nieodpłatnych sesji wsparciowych  jest dostarczenie bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej online osobom do 25 roku życia, zwanym dalej „Beneficjentami”, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, trudności w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.
 2. Projekt będzie realizowany za pośrednictwem komunikatora internetowego, wskazanego przez Fundację.
 3. Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut.
 4. Sesje prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów lub psychoterapeutów w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, zwanych dalej „Specjalistami”. 
 5. Wsparcie psychologiczne jest udzielane tylko w języku polskim. 
 6. Sesje przeprowadzane w ramach projektu są bezpłatne.
 7. Dostępność nieodpłatnych sesji wsparciowych online ograniczona jest dostępnością środków przeznaczonych na realizację Projektu.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru Beneficjenta na podstawie kryteriów określonych w § 3.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Beneficjenta do Projektu, jeśli Specjalista uzna, że sesje wsparciowe online ze Specjalistą są niewystarczającą formą kontaktu w przypadku zgłaszanego problemu. 
 10. Pomoc psychologiczna w ramach Projektu ma charakter pomocy krótkoterminowej. Osobom znajdującym się w poważnym kryzysie, zagrażającym sobie lub innym, Specjalista może zalecić zwrócenie się o konsultację psychiatryczną w izbie przyjęć lub poradni zdrowia psychicznego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej. 
 11. Jeżeli zaplanowana sesja nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Fundacji, Fundacja wyznaczy nowy termin sesji. Z tego tytułu Beneficjentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Fundacji.
§ 3 Kryteria wyboru Beneficjenta
 1. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Beneficjenci do 25 roku życia.
 2. Beneficjent będzie poddany wstępnej procedurze kwalifikującej, która będzie obejmować jedną rozmowę telefoniczną ze Specjalistą. Celem rozmowy jest zapoznanie się z sytuacją Beneficjenta, dzięki wykorzystaniu ustrukturalizowanego wywiadu i oszacowanie ogólnego funkcjonowania na podstawie skali GAF (załącznik nr 1). Krótkoterminowym wsparciem psychologicznym objęte będą osoby, które doznają trudności w funkcjonowaniu psychologicznym, społecznym, zawodowym i z powodu zaburzenia psychicznego (Wynik w GAF > 61). 
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany powyższych kryteriów w trakcie trwania Projektu, w stosunku do osób jeszcze niezakwalifikowanych do Projektu.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy zakwalifikowania Beneficjenta do Projektu bez podawania przyczyn.
§ 4 Wymagania wobec Beneficjenta
 1. Podstawą zakwalifikowania Beneficjenta do Projektu jest spełnienie kryteriów określonych w § 3. 
 2. Beneficjent, który nie ukończył 18 roku życia, może uczestniczyć w Projekcie tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Beneficjent ma obowiązek wypełnić ankietę kwalifikacyjną w ciągu 48h od otrzymania wiadomości.
 4. W przypadku spełnienia przez Beneficjenta kryteriów, o których mowa w § 3 oraz po uzyskaniu niezbędnej zgody w odniesieniu do Beneficjentów do 18 roku życia, Beneficjent zostaje zakwalifikowany do Projektu. 
 5. W przypadku zakwalifikowania Beneficjenta do Projektu, zostanie on poinformowany o możliwości  i terminie uzyskania pomocy Specjalisty w ramach Projektu. 
 6. W przypadku niespełnienia przez Beneficjenta kryteriów, o których mowa w § 3 lub w przypadku braku niezbędnej zgody w odniesieniu do Beneficjentów do 18 roku życia, Beneficjent nie zostaje zakwalifikowany do Projektu.
 7. W przypadku niezakwalifikowania Beneficjenta do Projektu, Beneficjent otrzyma informację o innych instytucjach udzielających pomocy. 
 8. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu niezbędnego do skorzystania przez niego z pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Projektu.
 9. Pomoc psychologiczna oferowana Beneficjentowi w ramach Projektu, jest ograniczona do maksymalnie pięciu sesji ze Specjalistą. 
 10. Po skorzystaniu przez Beneficjenta z maksymalnej liczby sesji ze Specjalistą, zgodnie z ust. 8, Beneficjent nie może ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie do Projektu. 
 11. Zapisanie się na sesję w ramach Projektu oznacza dla Beneficjenta obowiązek zgłoszenia się na sesję w ustalonym terminie.
 12. Beneficjent, który nie może wziąć udziału w ustalonej sesji, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Fundacji wysyłając wiadomość na adres: porady@stopdepresji.pl nie później, niż na 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej sesji. Istnieje możliwość jednokrotnego przełożenia terminu sesji przez Beneficjenta w trakcie trwania Projektu. 
 13. W przypadku niezgłoszenia się przez Beneficjenta na umówioną sesję ze Specjalistą i niepoinformowania Fundacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem o braku możliwości wzięcia przez Beneficjenta udziału w umówionej sesji ze Specjalistą, Beneficjent traci możliwość korzystania z pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Projektu i nie może dokonać ponownego zgłoszenia. 
 14. Beneficjent nie ma możliwości wyboru Specjalisty. 
 15. Sesje w ramach Projektu odbywają się w miarę możliwości z tym samym Specjalistą. 
§ 5 Prawa i obowiązki Stron
 1. Fundacja zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Beneficjenta w trakcie trwania sesji przez czas nieograniczony, za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na Fundację inny obowiązek.
 2. Podczas sesji wszystkich Specjalistów obowiązuje tajemnica zawodowa, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie Beneficjenta lub innych osób;
  2) tak stanowią ustawy.
 3. Specjaliści pracujący w Projekcie, w trakcie sesji zobowiązani są do przestrzegania praw pacjenta wymienionych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz kodeksów etycznych dotyczących pracy psychologów.
 4. Beneficjent uczestniczący w sesji nie ma prawa do jej rejestrowania, publikowania oraz udzielania informacji o jej przebiegu. 
 5. Specjalista kierując się swoją najlepszą wiedzą, może zadecydować o skierowaniu Beneficjenta na konsultację psychiatryczną np. w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, poważne stany kryzysowe).
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn wyczerpania środków na finansowanie Projektu ani z przyczyn niezależnych od Fundacji.
§ 6 Ochrona danych osobowych

Fundacja, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe:

 • Beneficjentów (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, w przypadku niepełnoletniego Beneficjenta  – dodatkowo imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego);
 • Specjalistów (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail);
 • osób i podmiotów współpracujących przy realizacji Projektu (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, NIP, adres firmy).
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. W celu wyjaśniania wątpliwości w zakresie organizacji oraz realizacji Projektu, należy kontaktować się z Fundacją.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie stopdepresji.pl.